Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019

29/08/2019

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn số 1242/HD/SNV ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNV ngày 23/8/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Kế hoạch số 815/KH-STNMT ngày 8/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, không phân biêt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

e)Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

–  Với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức  (nếu có) thì phải có văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chứng chỉ

Tiêu chuẩn địa chính viên hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.06.01.02) theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ như sau:

2.1. Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành đất đai, địa chính, trắc địa hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành địa chính quy định;

2.2. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trìn độ B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/11/2017 hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu Âu.

2.3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ B,C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2000 của Bô trưởng Bộ Giám dục và Đào tạo  ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu (địa chính viên hạng III, mã số chức danh nghề nghiệp 06.01.02), cụ thể như sau:

– Làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:07 chỉ tiêu.

– Làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mộc Châu:01 chỉ tiêu.

– Làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mường La:01 chỉ tiêu.

– Làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Châu:01 chỉ tiêu.

Thông tin trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường:http://sotnmt.sonla.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo này) vào vi trí việc làm theo chỉ tiêu tiểu dụng tại mục II (nếu đăng ký xét tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai trong phiếu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 28/8/2019 đến 17h30 phút ngày 28/9/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

– Đia điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, địa chỉ: Số 01, Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Toà nhà VNPT); số điện thoại liên hệ: 02123.755.755.

– Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính. Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

– Cá nhân gửi kèm theo 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chi người nhận kèm theo Phiếu dự tuyển.

IV. Hình thức tuyển dụng, cách xác định người trúng tuyển

1. Hình thức tuyển dụng:Xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Cách xác định người trúng tuyển

–  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 quy cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. Thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng thí sinh.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường qua số điện thoại: 0212.3854.272 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 để các cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn được biết và đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2019./.

Nguồn tin: sotnmt.sonla.gov.vn