Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-SNV ngày 25/11/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu và ngành tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

– Lĩnh vực Công nghệ thông tin : 04

– Lĩnh vực Hành chính : 01

Ngành tuyển dụng: (đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của Hồ sơ dự tuyển, trường hợp phát hiện có sự không trung thực, thí sinh sẽ không được tuyển dụng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm).

5.Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 27/11/2019 đến 16 giờ 00 ngày 26/12/2019. Phiếu nộp muộn, không đúng yêu cầu hoặc không nộp lệ phí sẽ không được xét tuyển (phiếu và lệ phí đã nộp sẽ không được trả lại sau khi xét tuyển).

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mọi chi tiết liên hệ Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Khánh Hòa, điện thoại: 02583 563531./.

*****Phụ lục tuyển dụng chi tiết như sau: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: stttt.khanhhoa.gov.vn