Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017

02/10/2017

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017; Hướng dẫn số 218/HD-SNV ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 96/TB-STP ngày 31/8/2017 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017. Theo Thông báo số 96/TB-STP ngày 31/8/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký‎ dự tuyển viên chức từ ngày 05/9/2017 đến 16 giờ ngày 02/10/2017.

Nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp có trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Sở Tư pháp có thời gian để chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đăng k‎‎ý dự tuyển, Sở Tư pháp thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng k‎ý dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau:

Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng k‎ý dự tuyển viên chức năm 2017 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đến 16 giờ ngày 10/10/2017. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 96/TB-STP ngày 31/8/2017 của Sở Tư pháp./.

Nguồn tin: www.langson.gov.vn