Sở Y tế Trà Vinh thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế năm 2020

14/01/2020

Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 13/01/2020 của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn ngành Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thống nhất về công tác tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh;

Sở Y tế Trà Vinh thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh, như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Chức danh thi tuyển

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế: 01 người, phụ trách lĩnh vực dự phòng.

Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang trực thuộc Sở Y tế: 01 người, phụ trách lĩnh vực dự phòng.

Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải thuộc Sở Y tế: 01 người, phụ trách lĩnh vực dự phòng và hành chánh quản trị.

2. Đối tượng dự thi

Đối tượng đăng ký dự thi:

– Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương hiện đang công tác trong nhành Y tế có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương hiện công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh Trà Vinh (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đối tượng được đề cử tham gia dự thi:

– Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải thuộc Sở Y tế Trà Vinh) được tập thể lãnh đạo Sở Y tế Trà Vinh đề cử tham gia dự thi.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn của người dự thi

Người dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, như sau:

– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điểm b Khoản 1Mục IV Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Mục IV Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 theo Quyết định 897/QĐ-SYT ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong ngành Y tế.

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (Quyết định 897/QĐ-SYT)

– Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên

– Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sĩ trở lên.

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện.

– Có chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

– Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được ban hành (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

Phòng Tổ chức cán bộ – Hành chính Sở Y tế Trà Vinh (địa chỉ: Số 16A, Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Sở Y tế Trà Vinh thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý được biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0294.3863051 (Phòng Tổ chức cán bộ – Hành chính Sở Y tế) để được hướng dẫn./.

Nguồn tin: travinh.gov.vn