Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

08/10/2019

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/10/2019.

– Địa điểm: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Hà Giang (tại bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông)

****Chi tiết thông báo như sau: 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: quantrittdt.hagiang.gov.vn