UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

Căn cứ Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1761/UBND-KTTH ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH- UBND ngày 21/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Ia H’Drai, năm 2019;

Xét nhu cầu biên chế, vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng biên chế được giao, số lượng biên chế hiện đang sử dụng; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa-Thông tin và sự nghiệp khác năm 2019, cụ thể như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng 04 chỉ tiêu, cụ thể:

STT Ngạch viên chức cần tuyển dụng Trình độ đào tạo Số lượng cần tuyển Ghi chú
Chuyên môn Chuyên ngành
I Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin, nhu cầu tuyển cần tuyển 01 chỉ tiêu, cụ thể:
1 Chuyên viên Đại học Đại học Văn hoặc Sử       01  
II Sự nghiệp khác, nhu cầu tuyển cần tuyển 03 chỉ tiêu, cụ thể:
1 Chuyên viên Đại học Chăn nuôi, Thú ý 01  
2 Chuyên viên Đại học Nông học; Bảo về thực vật; Khuyến nông; Khoa học cây trồng 01  
3 Chuyên viên cao đẳng Cao đẳng trở lên Phát thanh viên 01  

2. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI DỰ TUYỂN:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng, được chính quyền địa phương nới cư trú hoặc cơ quan công tác xác nhận.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Đối với người đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng xử lý biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh nghề nghiệp

Đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo theo quy định  hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển.

Trình độ đào tạo theo từng chức danh nghề nghiệp cụ thể như sau:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên đúng với chuyên ngành vị trí cần tuyển;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo chương trình cũ thì cần có chứng chỉ A theo quyết định định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/11/1993 hoặc trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, bao gồm:

Vòng 1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2.

– Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

– Nội dung phỏng vấn gồm hai phần: Kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành dự tuyển.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. CÁCH TÍNH ĐIỂM TUYỂN DỤNG

Điểm sát hạch: Tính theo thang điểm 100, trong đó phần kiến thức chung 50 điểm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 50 điểm.

Điểm ưu tiên: Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Cách tính điểm: Điểm xét tuyển là tổng điểm Sát hạch và điểm Ưu tiên (nếu có).

5. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

Người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức là người phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm sát hạch 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển, mỗi bộ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh 4×6 và được cấp có thẩm quyền xác nhận, đóng dấu giáp lai trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (được kết luận đủ sức khỏe công tác và không quá 01 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);

– Bản sao có chứng thực các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);

– Bản sao học bạ hoặc bảng điểm chứng thực;

– Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có). Không nhận bổ sung sau khi hết thời gian nhận hồ sơ.

– 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh thẻ 4×6;

– Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ quy định.

* Mẫu hồ sơ dự tuyển: Phát hành tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Ia H’Drai, thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

Thời gian thông báo và phát hành hồ sơ, thu hồ sơ tuyển dụng:

– Thông báo trên Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai (iahdrai.kontum.gov.vn), Trung tâm Văn hóa-Thể-Du lịch và Truyền thông huyện Ia H’Drai, dán tại Cơ quan tổ chức – Nội vụ kể từ ngày 26/11/2019.

– Phát hành bán, thu hồ sơ và tổng hợp hồ sơ tuyển dụng trong vòng 30 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật): Từ ngày 26/11/2019 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019 trong giờ hành chính, tại phòng Cơ quan tổ chức – Nội vụ.

– Thông báo Hồ sơ đủ điều kiện dự thi: 16/12/2019, niêm yết tại Cơ quan tổ chức – Nội vụ, trên trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai và liên hệ trực tiếp với người dự tuyển thông qua điện thoại.

Địa điểm:

– Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện Ia H’Drai.

– Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại liên lạc: 02606512777.

Lưu ý: chỉ nhận trực tiếp hồ sơ do người sự tuyển đi nộp, không nhận hồ sơ được gửi dưới mọi hình thức.

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/hồ sơ dự tuyển.

8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

– Học qui chế: Ngày 02/01/2020, khai mạc lúc 14 giờ 00 phút; địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

– Sát hạch: 01 ngày, ngày 03/01/2020 (Thứ 6), bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Ia H’Drai năm 2019.

*****Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Ia H’Drai, năm 2019

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1761/UBND-KTTH ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét nhu cầu biên chế, vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng biên chế được giao, số lượng biên chế hiện đang sử dụng; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp của huyện năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Tuyển dụng để bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đảm bảo tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu

Công tác tuyển dụng đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật; thông qua việc tuyển dụng nhằm tuyển chọn những viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng đơn vị.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt.

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

– Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

– Ưu tiên tuyển dụng: Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nội dung Tổng số

(chỉ tiêu)

Sự nghiệp văn hóa Thông tin  

(chỉ tiêu)

Sự nghiệp khác  (chỉ tiêu)
Biên chế được giao 21 6 15
Biên chế đã sử dụng 17 5 12
Biên chế chưa sử dụng 04 1 3
Nhu cầu tuyển dụng 04 1 3

Có bảng mô tả công việc từng vị trí kèm theo.

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng, được chính quyền địa phương nới cư trú hoặc cơ quan công tác xác nhận

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Đối với người đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang truy cứu trách nhiệm hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng xử lý biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện dự tuyển

– Có trình độ chuyên môn tương ứng và đạt chuẩn đối với vị trí tuyển dụng (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

V. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

1. Hình thức tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Cách thức tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, trong đó phần kiến thức chung 50 điểm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 50 điểm.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.”

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức là người phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm Sát hạch 50 điểm trở lên;

– Có kết quả Điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả Điểm xét tuyển bằng nhau thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí làm việc theo chỉ tiêu tuyển dụng; có trình độ (căn cứ vào bằng tốt nghiệp) đúng với yêu cầu ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

2. Hồ sơ đăng ký

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển, mỗi bộ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh 4×6 và được cấp có thẩm quyền xác nhận, đóng dấu giáp lai trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (được kết luận đủ sức khỏe công tác và không quá 01 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);

– Bản sao có chứng thực các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);

– Bản sao học bạ hoặc bảng điểm chứng thực;

– Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có). Không nhận bổ sung sau khi hết thời gian nhận hồ sơ.

– 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh thẻ 4×6;

– Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ quy định.

Mẫu hồ sơ dự tuyển: Phát hành tại Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện Ia H’Drai, địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

– Thời gian thông báo, phát hành hồ sơ, thu hồ sơ tuyển dụng. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện Ia H’Drai và dán niêm yết tại trụ sở Cơ quan Tổ chức – Nội vụ (Trong quý 4 năm 2019).

Sau khi có Thông báo sẽ phát hành và nhận hồ sơ theo quy định.

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Ia H’Drai, địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

– Về lệ phí tuyển dụng: Theo quy định hiện hành, dự kiến 500.000 đồng/một hồ sơ dự tuyển.

VIII. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

– Sử dụng từ nguồn thu lệ phí của người đăng ký dự tuyển và nguồn kinh phí đã được phân bổ cho Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

– Mức chi áp dụng theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/05/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về định mức chi tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức.

– Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên đúng thành phần theo quy định.

– Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quy chế xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Các Thành viên Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 Quy chế xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện

– Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng tuyển dụng huyện tổ chức thực hiện đúng nội dung Kế hoạch và quy trình tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

– Tham mưu, chuẩn bị cho việc tuyển dụng, cụ thể: Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên Trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng;

– Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban ra bộ đề sát hạch, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2 theo đúng quy định; chuẩn bị về chương trình, nội dung và các điều kiện để sát hạch đối với từng vị trí việc làm theo quy định.

– Phát hành, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển. Thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển về thời gian, địa điểm, môn thi sát hạch.

– Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ xét tuyển.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phối hợp triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ia H’Drai năm 2019 (qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, số điện thoại: 02606.512.777) để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nguồn tin: iahdrai.kontum.gov.vn