UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019

16/10/2019

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 13423/UBND-THKH ngày 07/10/ 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh; Công văn số 1993/SNV-CCVC ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh. Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Thông báo tuyển dụng  giáo viên tiểu học năm 2019 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 31 người.

Vị trí việc làm cần tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV: 31 người; gồm:

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 23 người;

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: 08 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó yêu cầu về trình độ độ chuyên môn đào tạo như sau:

+ Vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

+ Vị trí giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (gửi kèm thông báo này). Các nội dung khai trong phiếu đăng ký dư tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Các minh chứng  (văn bản, giấy tờ…) thộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại văn bản, giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) đựng trong phong bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, gmail …)

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Lang Chánh, địa chỉ liên lạc của người phụ trách tiếp nhận hồ sơ: Ông Cao Văn Toán, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Lang Chánh, số điện thoại di động 0985 904 457.

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/ 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

5. Về phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó ưu tiên xét trước các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động  trước ngày 27/7/2015, có năn lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được giao.

6. Hình thức và nội dung xét tuyển: Thực hiện theo mục III Phương án số 1164/PA-UBND ngày 11/10/2019 của chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Lang Chánh, địa chỉ: http://langchanh.thanhhoa.gov.vn

7. Nội dung, địa điểm, thời gian phỏng vấn xét tuyển vòng 2.

Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian và địa điểm phỏng vấn xét tuyển vòng 2; Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh sẽ thông báo sau khi có Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Người đăng ký dự tuyển phải thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện để kịp thời thực hiện các bước trong quá trình xét tuyển,

Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh  năm 2019; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Đăng tải Thông báo tuyển dụng trên báo Thanh Hóa; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và trang thông tin điện tử của huyện Lang Chánh kịp thời, đầy đủ nội dung thông bào này và các văn bản có liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, trường TH và THCS trong huyện niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; đồng thời  UBND các xã, Thị trấn  thông báo đầy đủ nội dung “Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học 2019” trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát./.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Phương án chi tiết như sau: 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 13423/UBND-THKH ngày 07/10/ 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh; UBND huyện Lang Chánh xây dựng Phương án tuyển dụng  giáo viên tiểu học năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng giáo việc tiểu học năm 2019; đảm bảo tuyển dụng được giáo viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Việc tuyển dụng giáo viên tiểu học phải được thực hiện theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 13423/UBND-THKH về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh  và các quy định pháp luật hiện hành về việc tuyển dụng viên chức; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 31 người.

Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 23 người;

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: 08 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo qui định.

Yêu cầu theo vị trí việc làm cần tuyển dụng:

– Vị trí giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TLLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo:

Vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

Vị trí giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

III. PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Phương thức tuyển dụng.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Trong đó ưu tiên xét trước các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động  trước ngày 27/7/2015, có năn lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được giao.

2. Nội dung xét tuyển.

Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm 2.2 mục này.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày, sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì Hội đồng xét tuyển tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2: Nội dung, hình thức xét tuyển băng hình thức phỏng vấn

Tiến hành phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Người dự tuyển được kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn bằng hình thức phỏng vấn, (trả lời vấn đáp) các câu hỏi theo nội dung sau:

+ Kiến thức chung: Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

+ Các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mà người dự tuyển đăng ký xét tuyển.

Ngoài ra, đối với từng vị trí việc làm cụ thể, người dự tuyển được kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn thêm các nội dung liên quan ứng với vị trí việc làm đó.

Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút cho 01 người đăng ký dự tuyển.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

Ưu tiên xét trước các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động  trước ngày 27/7/2015, có năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy.

Ưu tiên cộng điểm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Ưu tiên xét trước các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động  trước ngày 27/7/2015, có năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy và có đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định tại Điểm 4.2 Mục này; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được giao.

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

Các trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cử đi học theo chế độ cử tuyển có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Người có kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2 cao hơn;

Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các minh chứng  (văn bản, giấy tờ…) thộc đối tượng ưu tiên (nếu có) tại  mục 3 phương án này.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của huyện.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học năm 2019, nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND huyện Lang Chánh (qua Phòng Nội vụ). Bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng phải cung cấp thông tin liên lạc trong Thông báo tuyển dụng về số điện thoại cố định và số điện thoại di động.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định, hướng dẫn có liên quan hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

– Bước 1: Căn cứ văn bản chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học thuộc UBND huyện Lang Chánh của Chủ tịch UBND tỉnh, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, công sở các xã, thị trấn, các trường tiểu học thuộc UBND  huyện Lang Chánh về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng giáo viên cần tuyển dụng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng giáo viên.

– Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển bồm phiếu đăng ký dự tuyển và các minh chứng (văn bản, giấy tờ…) thuộc đối tượng ưu tiên nêu tại mục 3.

– Bước 3: Sau ngày Thông báo tuyển dụng viên chức được công bố, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các quyết định thành lập Ban giám sát theo quy định và Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức có 07 thành viên, gồm:

+ Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng;

+ Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách VH-XH, Phó Chủ tịch Hội đồng

+ Các Ủy viên gồm: Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng phòng GD-ĐT phụ trách bậc Tiểu học, chuyên viên phòng Nội vụ phụ trách khối viên chức thuộc UBND huyện, và viên chức sự nghiệp phòng GD-ĐT  phụ trách công tác TCCB.

+ Thư ký Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch Hội đồng chỉ định trong số các ủy viên Hội đồng.

* Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp có số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển. Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tại vòng 1 và Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2;

Sử dụng kinh phí tuyển dụng theo đúng quy định;

Tổ chức phỏng vấn; chấm điểm phỏng vấn; kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi xét tuyển;

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 xong, Hội đồng xét tuyển phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả xét tuyển để xem xét, trình UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển (nếu có).

– Bước 4: Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm và Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

– Bước 5: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển:

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch UBND huyện phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, công sở các xã, thị trấn, các trường mầm non, tiểu học thuộc huyện, thông báo trên trang điện tử của huyện và gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

+ Trước ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 10 ngày, Hội đồng xét tuyển phải công bố công khai nội dung ôn tập theo quy định trên trang thông tin điện tử của huyện.

+ Ban kiểm tra, sát hạch xây dựng bộ câu hỏi và đáp án phỏng vấn gửi Chủ tịch Hội động xét tuyển trước ngày tiến hành phỏng vấn ít nhất 01 ngày làm việc; nội dung câu hỏi và đáp án kiểm tra, sát hạch phải được bảo quản dưới dạng tài liệu MẬT).

+ Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn, sơ đồ vị trí các phòng tại địa điểm tổ chức phỏng vấn;

+ Trước ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị việc phỏng vấn: Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức phỏng vấn: danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau phỏng vấn; mẫu biên bản giao, nhận đề, mẫu biên bản mở đề, mẫu biên bản để xử lý vi phạm quy chế xét tuyển; mẫu biên bản bàn giao kết quả kiểm tra sát hạch và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế xét tuyển; chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra, sát hạch, bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.

– Bước 6: Tổ chức xét tuyển:

+ Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức chọn đề phỏng vấn, bảo đảm đề phỏng vấn ở mỗi vị trí cần tuyển phải có số dư so với số lượng thí sinh được triệu tập dự thi theo từng vị trí việc tuyển dụng để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên.

+ Nội dung đề phỏng vấn phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển; kết cấu đề phỏng vấn phải bảo đảm tính chính xác, khoa học. Mỗi đề phỏng vấn phải có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề phỏng vấn được đóng trong phong bì, niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu mật; việc giao nhận, mở đề phỏng vấn đều phải lập biên bản theo quy định;

+ Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập. Nếu điểm của 02 thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10% trở xuống so với điểm tối đa thì lấy điểm bình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên chấm phỏng vấn trao đổi để thống nhất, nếu không thống nhất được thì chuyển kết quả lên Trưởng ban kiểm tra, sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định;

+ Kết quả chấm điểm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và bàn giao cho Trưởng ban kiểm tra, sát hạch.

– Bước 7: Tổng hợp kết quả xét tuyển:

+ Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển để tổng hợp kết quả;

+ Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét tuyển của các thí sinh trên cơ sở điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển;

+ Việc bàn giao kết quả phỏng vấn phải có biên bản xác nhận.

– Bước 8: Chậm nhất 10 ngày, Sau khi kết thúc kỳ kiểm tra, sát hạch vòng 2; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổng hợp báo cáo kết quả kèm theo biên bản họp Hội đồng xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định) cho Chủ tịch UBND huyện xem xét trình cấp trên quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

– Bước 9: Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở làm việc của UBND huyện; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và văn bản báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

– Bước 10: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Bước 11:  Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Từ nguồn thu phí của người đăng ký dự tuyển.

– Từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ

Giao Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng xét tuyển huyện.

Tổ chức thực hiện việc xét tuyển đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định, hướng dẫn có liên quan hiện hành của Nhà nước.

2. Phòng Nội vụ.

– Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển, thành lập Ban giám sát. Tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển thực hiện các bước quy trình, thủ tục tuyển dụng theo đúng quy định.

– Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kết quả tuyển dụng theo đúng quy định.

– Thông báo công khai kết quả tuyển dụng; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng; chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phân công những người trúng tuyển về công tác tại các trường học thuộc huyện theo đúng quy định.

– Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định tuyển dụng và tiến hành ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc tuyển dụng về cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện các bước quy trình xét tuyển và phân công những người trúng tuyển về công tác tại các trường học thuộc huyện theo đúng quy định.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2019 theo đúng quy định.

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc khác đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tuyển dụng.

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Niêm yết công khai, đầy đủ tại công sở và thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn nội dung các văn bản có liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên mầm và giáo viên tiểu học năm 2019 để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tuyển dụng và các phòng, ban có liên quan trong quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng theo đúng quy định.

6. Đài truyền thanh – Truyền hình huyện: Thông báo công khai trên sóng truyền hình, đài phát thanh và trên trang thông tin điện tử của huyện kịp thời, đầy đủ nội dung các văn bản có liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 để nhân dân biết và thực hiện.

Trên đây là nội dung Phương án tuyển dụng giáo viên  tiểu học năm 2019, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Mẫu đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………………………….. ngày ……. tháng 10  năm 2019

(Dán ảnh 4×6)
(3)
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………..

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ……………………………………………

…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………  ……. Ngày, tháng, năm sinh:……………. Nam □ Nữ □
Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:……………..…… Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động để báo Tin:…………………………………………………

Gmail:……………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:…………., Cân nặng:…….….. Kg
Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………
Trình độ văn hóa:………….…..……………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………Loại hình đào tạo:……………………

 

 

 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có): Ghi tên văn bản, giấy tờ  thuộc diện ưu tiên nộp theo hồ sơ

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

……………………………………………………….

Ghi chú: Cách ghi thông tin tại mục II

– Dòng đầu ghi các thông tin văn bằng chuyên môn đào tạo phù hợp vị trí việc làm của người đăng ký dự tuyển.

– Dòng thứ 2 ghi các thông tin về chứng chỉ Ngoại ngữ (hoặc chứng chỉ Dân tộc)

– Dòng thứ 3 ghi các thông tin về chứng chỉ tin học.

– Các dòng tiếp theo ghi các thông tin về các loại văn bản, giấy tờ minh chúng những đối tượng thuộc diện ưu tiên nếu có

Nguồn tin: langchanh.thanhhoa.gov.vn