UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

10/12/2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân và Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm

2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 (có Kế hoạch kèm theo) với một số nội dung chính sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 676 người, trong đó:

– Xét tuyển đặc cách: 159 người

– Xét tuyển theo trình tự: 517 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển theo trình tự.

Quy trình xét tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân năm 2019 theo đúng quy định hiện hành và Kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn