UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

05/04/2018

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 813/HD-SNV ngày 25/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung của Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu; Căn cứ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức danh, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /3/2018 của UBND huyện Phong Thổ về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018;

UBND huyện Phong Thổ thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Học vấn: Tốt nghiệp THPT;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo quy định tại điểm 2 mục I của Thông báo này;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

* Đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã

Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển trên, phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước và có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn nơi đăng ký dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn các chức danh công chức cần tuyển.

2.1. Chức danh công chức Tài chính – Kế toán:

– Trình độ: Phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

– Chuyên ngành cần tuyển: Kế toán hành chính sự nghiệp (kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách); kế toán lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; hạch toán kế toán; kiểm toán (kiểm toán, kế toán kiểm toán); tài chính – ngân hàng (tài chính – ngân hàng, ngân hàng, nghiệp vụ tài chính ngân hàng, tài chính, tài chính tiền tệ, quản lý ngân sách; tài chính xã, phường, thị trấn).

2.2. Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch:

– Trình độ: Phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

– Chuyên ngành cần tuyển: Luật hoặc Pháp lý.

2.3. Chức danh công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn); Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã):

– Trình độ: Phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

– Chuyên ngành cần tuyển:

+ Đối với chức danh công chức phụ trách lĩnh vực địa chính: Địa chính; quản lý đất đai; trắc địa bản đồ.

+ Đối với chức danh công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, đô thị, môi trường: Quản lý tài nguyên và môi trường (quản lý tài nguyên và môi trường, kiểm soát và bảo vệ môi trường, quản lý môi trường); quản lý công trình đô thị (quản lý công trình đô thị, quản lý đô thị); xây dựng; thủy lợi, giao thông.

+ Đối với chức danh công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và khuyến nông, khuyến lâm: Chăn nuôi, thú y; trồng trọt; bảo vệ thực vật; thủy lợi phát triển nông thôn; khuyến nông; nông học; lâm nghiệp; kinh tế nông nghiệp và công nghệ sinh học.

2.4. Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê:

– Trình độ: Phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

– Chuyên ngành cần tuyển: Văn thư – lưu trữ (văn thư, văn thư – lưu trữ, lưu trữ hành chính văn thư, nghiệp vụ văn thư lưu trữ); hành chính văn thư (hành chính văn thư, quản trị hành chính văn thư, hành chính) hoặc hành chính – văn phòng; thư ký văn phòng; quản trị văn phòng; luật; xã hội học, lưu trữ học; Thống kê, thống kê – kế toán, tài chính, kế toán hoặc ngành hệ thống thông tin kinh tế, kế hoạch, kinh tế công, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, sư phạm toán, lý.

2.5. Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội:

– Trình độ: Phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

– Chuyên ngành cần tuyển:

+ Đối với chức danh công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cần tuyển một trong các chuyên ngành: Văn hóa nghệ thuật, quản lý văn hóa (quản lý văn hóa, quản lý văn hóa nghệ thuật, quản lý văn hóa thông tin, văn hóa cơ sở); phóng viên biên tập, báo chí (báo chí, báo chí phát thanh truyền hình). Thể dục thể thao; sư phạm thuộc các chuyên ngành Văn, Sử, Âm nhạc.

+ Đối với chức danh công chức phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cần tuyển một trong các chuyên ngành: Lao động xã hội, xã hội học, kinh tế công, lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, công tác xã hội và nhân văn, luật.

2.6. Chức danh công chức Chỉ huy Trưởng quân sự:

Phải có trình độ chuyên môn trung cấp quân sự cơ sở (hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở) trở lên.

Lưu ý: Những cá nhân sau đây không được đăng ký dự tuyển: Không cư trú tại Việt Nam; hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang trong cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ CHỨC DANH CẦN TUYỂN

Tổng số: 30 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 03 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn phòng – thống kê: 04 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn): 09 chỉ tiêu.

+ Phụ trách lĩnh vực địa chính, xây dựng: 03 chỉ tiêu.

+ Phụ trách lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đô thị, môi trường: 03 chỉ tiêu.

+ Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và khuyến nông, khuyến lâm: 03 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 09 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

+ Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 02 chỉ tiêu.

+ Phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: 02 chỉ tiêu.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

– Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú đối với người dự tuyển

– 02 ảnh màu cỡ (4×6) cùng loại, chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển;

– Bản sao công chứng sổ BHXH (nếu có).

Lưu ý: Cá nhân trực tiếp đến nộp hồ sơ, UBND huyện Phong Thổ không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hộ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ TỔ CHỨC SÁT HẠCH

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/4/2018 đến ngày 02/5/2018, trong giờ làm việc hành chính của các cơ quan, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ; Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở HĐND – UBND huyện (Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

– Lệ phí xét tuyển là: 400.000 đồng/01 bộ hồ sơ (thí sinh nộp lệ phí xét tuyển khi đến nộp hồ sơ).

– Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch, phỏng vấn: Dự kiến trong tháng 6, tại trung tâm huyện Phong Thổ; thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau.

V. PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Phương thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

Nội dung xét tuyển dụng:

– Đối với các chức danh văn phòng – thống kê, địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính – kế toán, tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội:

+ Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

+ Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã xét các điều kiện đăng ký dự tuyển đảm bảo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giao cho Phòng Nội vụ thu, nhận hồ sơ theo đúng thời gian quy định; liên hệ với Báo Lai Châu đăng tải Thông báo này trên 03 số báo liên tiếp.

– Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai Thông báo này tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện; đăng tải nội dung Thông báo này trên trang thông tin điện tử của huyện.

– Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thông báo trên đài phát thanh vào các khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ; từ 17 giờ đến 18 giờ và các buổi phát sóng truyền hình 03 ngày liên tiếp.

– UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai thông báo tại tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị, giao cho trưởng khu dân cư thông báo này rộng rãi trên đài phát thanh của khu dân cư, tổ chức họp thôn, bản để thông báo rộng rãi đến từng hộ gia đình trong thôn bản được biết. Thời gian bắt đầu thông báo từ ngày 02/4/2018.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của UBND huyện Phong Thổ; mọi chi tiết cần trao đổi, liên hệ về phòng Nội vụ huyện Phong Thổ, số điện thoại: 02313.896.048 (gặp đồng chí Lê Thanh Lợi) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nguồn tin: phongtho.laichau.gov.vn