UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017

05/10/2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

3187-TB-UBND_2017-BS

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn