UBND tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

18/10/2019

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-SNV ngày 11/10/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 2083/KH-SGDĐT ngày 17/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông và Trường Khuyết tật tỉnh năm học 2019-2020 như sau:

1. Điều kiện tuyển dụng:

Điều kiện chung:Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể và chỉ tiêu tuyển dụng từng đơn vị:Trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết từng đơn vị đính kèm

2. Nguyên tắc xét tuyển:

– Việc tổ chức xét tuyển phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước, mọi công dân có đủ điều kiện quy định đều có cơ hội được xét tuyển vào viên chức giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông năm học 2019-2020.

– Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành và được bố trí đúng, đủ việc theo vị trí việc làm.

– Tổ chức xét tuyển phải thông qua Hội đồng xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

*Đối với giáo viên:

– Trình bày cách giải quyết một tình huống dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 hoặc lớp 11 đối với giáo viên trung học phổ thông và lớp 3 hoặc lớp 4 đối với giáo viên tật học (thí sinh được phép mang theo sách giáo khoa chương trình cơ bản; không được mang theo sách giáo viên, hướng dẫn giảng dạy các môn) và trả lời các câu hỏi của giám khảo.

– Thí sinh bốc thăm đề và chuẩn bị nội dung trình bày: 15 phút.

– Trình bày và trả lời các câu hỏi của giám khảo: 30 phút.

* Đối với nhân viên (giáo vụ, thiết bị-thí nghiệm, kỹ thuật viên):

– Trình bày hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo chuyên môn đào tạo và trả lời các câu hỏi của giám khảo (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn nội dung ôn tập).

– Thí sinh bốc thăm đề và chuẩn bị nội dung trình bày: 15 phút.

– Trình bày và trả lời các câu hỏi của giám khảo: 30 phút.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

***Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

***Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

***Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

***Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

***Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử tayninh.edu.vn và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

***Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với với các trường hợp (theo Khoản 9, Điều 2 Nghị định 161):

– Công nhận kết quả trúng tuyển đối với với trường hợp người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định

– Công nhận kết quả trúng tuyển đối với trường hợp người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề nếu Sở Giáo dục và Đào tạo xác định vẫn còn nhu cầu tuyển dụng  để bố trí các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển theo quy định.

5. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí xét tuyển và địa điểm đăng ký xét tuyển

Thành phần hồ sơ dự tuyển:

– Vòng 1: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đính kèm). Phô tô văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (không công chứng)

– Vòng 2: Sau khi được công bố đủ điều kiện dự tuyển, người dự tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển cụ thể như sau:

+Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

+ Bản sao giấy khai sinh.

* Phô tô công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và bảng điểm kèm theo.

+ Chứng chỉ Tin học.

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ 02 phong thư có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận.

* Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ do cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành.

Lệ phí xét tuyển:

Được quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (400.000 đ/người dự tuyển)

Địa điểm nhận phiếu dự tuyển, hồ sơ: 

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, số 23 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (số điện thoại: 0276.3.827736).

6. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển

– Từ ngày 14/10/2019 thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển trên Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh và trên website Sở Giáo dục và Đào tạo

– Từ ngày 15/10/2019 đến 15/11/2019: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển  của người dự tuyển.

– Ngày 21/11/2019: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại website http://tayninh.edu.vn và tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

 – Ngày 30/11/2019:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, địa chỉ: 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Chiều vào lúc 13 giờ: Kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy

– Ngày 01/12/2019:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy.

+ Chiều lúc 13 giờ 00: Tiếp tục kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy các thí sinh còn lại (nếu buổi sáng kiểm tra phỏng vấn không hết thí sinh).

– Ngày 05/12/2019: Niêm yết danh sách kết quả kiểm tra sát hạch, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

– Từ ngày 06/12/2019 đến 15/12/2019: Tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

– Ngày 25/12/2019: Triển khai quyết định phân công giáo viên về đơn vị.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website http://tayninh.edu.vn./.

*****Bảng nhu cầu chi tiết như sau (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tayninh.edu.vn