Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

25/05/2017

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1004/SNV-CCVC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017,

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017 như sau:

I.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển, cụ thể: Chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III – Mã số: V.11.02.06, như sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lê Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: truyền hình, quay phim truyền hình, phát thanh, ngữ văn, lịch sử, địa lý, công tác xã hội, chính trị thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khoá đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BDGĐT) đang triển khai trước ngày Thông tư số liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡ

II.   Số lượng, vị trí việc làm của viên chức cần tuyển

1. Số lượng cần tuyển: 01 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng: Tổ Biên tập, Cổng Thông tin điện tử tỉn

3. Vị trí việc làm

a. Chức danh nghề nghiệp: Phóng viên hạng III – Mã số: V.11.02.06;

b. Mô tả vị trí việc làm:

– Thực hiện xây dựng đề cương, viết tin, bài;

– Thực hiện bản tin phát thanh và bản tin video, chụp ảnh các loại tin, bà

III.   Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm);

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e. 04 ảnh 4 x

Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được bỏ vào một phong bì riêng có kích thước 25cm x 34cm (ngoài phong bì ghi rõ, đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ). Hội đồng xét tuyển không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

a. Thời gian: Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo này (từ ngày 23 tháng 5 năm 2017 đến ngày 03 tháng 7 năm 2017).

b. Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

IV.  Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung: Gồm 02 phần, như sau:

a. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (Thông báo cụ thể sau).

V.  Cách tính điểm xét tuyển, xác định ngƣời trúng tuyển

1. Cách tính điểm xét tuyển

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

d. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, điểm thực hành.

2. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên, như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

d. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI.  Thời gian, địa điểm xét tuyển và lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2017 (01 buổi).

2. Địa điểm xét tuyển: Cổng Thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Lệ phí xét tuyển

a. Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; cụ thể như sau:

– Mỗi người đăng ký dự tuyển tạm thời nộp lệ phí xét tuyển là 50000 đồng (năm trăm ngàn đồng);

– Nếu tổng số người đăng ký dự tuyển từ 100 người đến dưới 500 người thì mỗi người đăng ký dự tuyển sẽ được hoàn trả lại 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng);

– Nếu tổng số người đăng ký dự tuyển từ 500 người trở lên thì mỗi người đăng ký dự tuyển sẽ được hoàn trả lại 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

b. Lệ phí xét tuyển được thu tại địa điểm nộp hồ sơ.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký, nội dung nào cá nhân chưa rõ thì liên hệ qua số điện thoại: 0673853744 hoặc 0907222121 để được hướng dẫn./.

***Tệp đính kèm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dongthap.gov.vn