Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2021
 2. CQ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2021
 4. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 17. UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tịnh Đông năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 249 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.169 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2021
 21. Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Quảng Ngãi tuyển dụng năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 22. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 23. BQL Cảng Sa Kỳ và Cảng vụ ĐTNĐ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 568 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2020
 27. Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 30. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
4 / 41234