Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng cộng tác viên, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2023
 7. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 9. BQL Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 16. chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 17. chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 19. chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2023
 21. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 22. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.192 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 24. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 25. UBND TP. Quảng Ngãi tiếp nhận công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2022
2 / 41234