Quảng Ngãi

 1. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 3. BQL Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 10. chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 11. chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2023
 13. chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2023
 15. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 16. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.192 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 18. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 19. UBND TP. Quảng Ngãi tiếp nhận công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
2 / 41234