Tuyên Quang

 1. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 4. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 5. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2021
 6. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 7. Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 9. Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THPT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 13. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 14. Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2021
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 19. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2021
 22. Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 23. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 24. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 26. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2021
 27. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 30. BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021