Tuyên Quang

 1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 3. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2021
 4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 5. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 8. Trường CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 9. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 10. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2021
 11. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 12. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 14. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 16. Chỉ tiêu tiếp nhận: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2021
 17. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 18. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 19. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 20. Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 21. Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 23. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 24. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo thời gian thu hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 25. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 26. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 27. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2020
 29. Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
2 / 71234567