Tuyên Quang

 1. TT Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN - BQL các KCN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 2. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 4. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kế toán viên 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 5. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 7. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 10. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2021
 11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 12. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 14. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 15. Trường CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 16. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 17. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2021
 18. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 19. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 20. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 21. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 23. Chỉ tiêu tiếp nhận: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2021
 24. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 25. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 26. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2021
 27. Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 28. Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021
 30. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021