Tuyên Quang

 1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 2. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 3. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 4. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  30/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 134 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 10. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 11. Sở Lao động -TB&XH tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 12. Liên minh HTX Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 15. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 21. Sở Công thương Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 23. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Kháng Nhật năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2021
 28. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 29. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 30. Sở Lao động, TB & XH tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức lần 2 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021