Tuyên Quang

 1. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo thời gian thu hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2020
 2. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 4. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2020
 6. Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  06/10/2020
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2020
 11. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 12. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 342 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2020
 14. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 15. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 17. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 18. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 19. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 20. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 21. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 22. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 24. UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020
 25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 26. UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2020
 27. UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...