Tuyên Quang

 1. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 2. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/11/2019
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 4. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2019
 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  07/11/2019
 6. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 7. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2019
 8. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 10. Chỉ tiêu tiếp nhận: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 11. Chỉ tiêu tiếp nhận: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 12. Chỉ tiêu tiếp nhận: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 14. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  13/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 931 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2019
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/08/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 23. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2019
 24. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/05/2019
 25. UBND huyện Yên Sơn, ,Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 26. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2018 ...
  location
  Date
  25/04/2019
 27. UBND thành phố Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 28. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/03/2019
5 / 71234567