pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Viện kiểm sát môn Kiến thức chung năm 2024

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Viện kiểm sát nhân dân môn Kiến thức chung năm 2024 gồm 1663 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Bao gồm những nội dung sau:

I. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước 

1. Hiến pháp năm 2013, gồm các nội dung

– Các tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam.

– Các cơ quan nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Nguyên tắc hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

2. Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14.

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ- CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Số 80/2015/QH13); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Số 63/2020/QH14), nội dung: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

5. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

6. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

II. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14.

2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức Viện Kiểm sát

 

>>> Có thể bạn quan tâm: Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát môn chuyên ngành (Vòng 2) năm 2024