Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 2. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 3. TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 6. Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 708 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 14. Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 17. Trường dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 21. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 25. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng lao động tháng 12/2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021