Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 5. Khoa Chính trị - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2022
 6. Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 9. Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2022
 13. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên thư viện, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2022
 14. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên đào tạo sau đại học năm 2022 ...
  location
  Date
  24/05/2022
 15. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú tuyển dụng viên chức làm việc tại phòng Kế toán tài vụ, như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2022
 23.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1, TP. HCM tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2022
 24. Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 27. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP.HCM tuyển dụng chuyên viên công tác đảng vụ năm 2022 ...
  location
  Date
  16/05/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2022