Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 248 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 5. Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2021
 6. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 201 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1004 công chức ...
  location
  Date
  22/12/2021
 14. Khoa Khoa học cơ bản - Đh Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 16. Khoa Chính trị - Hành chính - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 21. Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.328 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2021
 26. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 27. Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2021
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 272 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2021