Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2018
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/06/2018
 3. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2018
 4. Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2018
 5. Chỉ tiêu tiếp nhận: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2018
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2018
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2018
 8. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 10. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 11. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 12. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 13. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  27/02/2018
 14. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 15. ...
  location
  Date
  28/09/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 17. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang gia hạn tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 18. Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn ...
  location
  Date
  11/08/2017
 19. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 20. Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 22. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 23. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 24. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 25. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 27. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 28. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sa ...
  location
  Date
  19/07/2017
 29. Số lượng viên chức tiếp nhận: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  19/07/2017
 30. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017