Bình Phước

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 2. Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 3. Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 5. Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 7. Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 13. TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 14. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 16. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 19. UBND thành phố Đồng Xoài, Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  16/10/2020
 22. Cơ sở CNMT - BTXH Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2020
 23. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 24. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 26. UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 28. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 30. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2020
2 / 3123