Trà Vinh

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau ...
  location
  Date
  05/11/2022
 2. Viện Phát triển nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 5. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2022
 6. Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 7. UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 8. UBND Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2022
 10. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 3), như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 13. Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 15. Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 18. UBND huyện Tiểu Cần, Trà Vinh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2022
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2022
 20. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2022
 21. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 24. UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  04/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2022
3 / 512345